Late lessons from early warnings, report (2013), European Environment Agency

Denna skrift (publ 23 jan 2013) är den andra rapporten av sitt slag och är producerad av European Environment Agency (EEA) i samarbete med ett brett utbud av externa författare och inbördes granskare. I Part C, Emerging issues, P Dorfman et al, kan man bla läsa om olyckan i Tjernobyl samt den nu än mer aktuella händelsen i Fukushima. Författarna hävdar bla att  olyckan i Fukushima kan ha inneburit ett utsläpp som orsakat dubbelt så stor mängd Cs-137 som officiella statliga  källor uppgett och där nästan en femtedel beräknats fallit ner på det japanska fastlandet. Det skulle, något förvånande, betyda att utsläppet från Fukushima kan beräknas som ca 40% av Cs-137 utsläppet från Tjernobyl. En oberoende internationell granskning genom FN:s strålningskommitté UNSCEAR kommer att klargöra hur det förhåller sig med den saken.

Författarna påpekar att då det är troligt att hälsoeffekterna efter Fukushima kommer att börja märkas under de närmsta 5-40 åren är det viktigt att tänka på den multi-faktoriella karaktären i denna händelse. Man kan förvänta sig att ett antal kemiska substanser släpptes ut och den slutliga biologiska effekten kan då bero på den komplexa radiokemiska miljön. Följ länken ovan för att ta del av rapporten i sin helhet.

Summary of discussions at the symposium focusing on problems resulting from the nuclear accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant

Suminori Akiba, publiserad 130107, Journal of radiological protection

Hirosaki University Institute of Radiation Medicine och Research Center for Biomedical Sciences höll ett internationellt symposium 29/2-3/3 2012, i samarbete med National Institute of Radiological Sciences (NIRS) och Japan Science and Technology Agency (JST). Man diskuterar här hälsorisker och psykologiska problem efter olyckan i Fukushima. Mikhail Balonov, Institute of radiation Hygiene, St Petersburg, Ryssland, talade om vad Japanska folket kan lära sig av olyckan i Tjernobyl och pekade särskilt på den tidiga exponeringen av jod-131, i sköldkörteln och efterföljande risk för sköldkörtelcancer hos invånare och evakuerade från området. Från University of Manchester, UK, kom Richard Wakeford och talade om risken att utveckla leukemi i relation till låg-dosstrålning under barndomen. När det gäller olyckan i Fukushima anser han det osannolikt med ökad incidens leukemi och tyroideacancer, såvida inte stråldoserna är mycket högre än vad som för närvarande uppskattats.

Under symposiet talades också om strålexponering hos arbetarna i kraftverken och hur kommunikationen med allmänheten fungerade. I tidigt skede tycks lokala och central myndigheter följt den traditionella paternalistiska attityden “låt folket lita på myndigheterna, ge dem ingen information”. Läs denna artikel i sin helhet: sammanfattande artikel

Hälsoeffekter efter Fukushimakatastrofen

Den mentala eller fysiska påfrestningen av evakueringen efter katastrofen i Fukushima tros ha bidragit till 34 tidiga dödsfall. Det finns dock inga uppgifter på att någon av dessa orsakats av strålningseffekter. De flesta av dessa dödsfall orsakades av förvärring av en känd grundsjukdom, ”mental fatigue” efter olyckan eller störningar i sjukhusens arbete. 67% av de avlidna var äldre än 80 år och 78% av dödsfallen inträffade inom 3 månader efter katastrofen.

Arbetare på kärnkraftsanläggningen har rapporterat stress. 46,6% , av 885 undersökta arbetare på Daiichi, upplevde psykisk stress. Stressande faktorer inkluderade evakueringen från det egna hemmet (69,7%), upplevelsen av att ha kommit nära döden (53,1%), bevittnandet av vätgasexplosionen (32,2%), förlusten av egendom i tsunamin (32,2%), kollegers död (19,5%). Dessutom har fem letala hjärtinfarkter har diagnostiserats hos arbetare på Fukushima Daichi kärnkraftsanläggning efter olyckan.

 

http://www.world-nuclear-news.org/RS_The_health_effects_of_Fukushima_2808121.html

Psykologiska konsekvenser av Fukushima

Psykologisk utvärdering en månad efter Fukushimakatastrofen av 424 hjälparbetare har genomförts. Hjälparbetarna utgjordes av läkare, sjuksköterskor samt specialtränad medicinsk personal som verkar under den akuta fasen av medicinska katastrofer. Deltagarna i undersökningen var >18 år, talade japanska, samt var fysiskt och psykiskt kapabla att delta i undersökningen. Undersökningen visade att 9,2% av de tillfrågade var oroliga för exponering för strålning. Detta associerade även med högre tal på skalor som bedömer generell psykisk stress, depressiva symtom, rädsla och känsla av hjälplöshet samt posttraumatiska stressymtom. Denna studie var en deskriptiv studie av ovan nämnda kohort, inga jämförande kontrollgupper finns [1].

De vanligaste psykologiska symtomen efter en katastrof är depression, oro, posttraumatisk stress samt olika somatiska symtom. Första året efter en katastrof ökar den psykologiska morbiditeten. Efter Tjernobylolyckan klassades mental ohälsa som det största problemet hos den vuxna allmänheten[2]. Man har även visat att arbetare som arbetade med att städa upp efter Tjernobylolyckan (”liquidators”) hade ökade psykiska besvär; en cohort från Estland hade ökad sjävmordsbenägenhet, en kohort från Ukraina hade ökad depression, posttraumatisk stress och svår huvudvärk jämfört med matchade kontroller [2].

  1. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/249
  2. doi:10.1088/0952-4746/32/1/N71

Planer på återuppbyggnad i Fukushimaområdet

I samband med Fukushimakatastrofen mars 2011 evakuerades 150 000 invånare från områden i närheten av kärnkraftverket. ”Japans rekonstruktionsministerium” (Japan´s Reconstruction Agency) har sedan september2012 en plan för återuppbyggnad och återinflyttning av vissa områden som evakuerades. Planen innefattar såväl materiell återuppbyggnad som att skapa arbetstillfällen och sysselsättning. På två års sikt beräknas att dekontaminering samt återuppbyggnad av vatten- och avloppssystem har utförts och att invånare därmed kan återvända.  På fem års sikt räknar regeringen med att ha återuppbyggt vägar och regional infrastruktur. På lång sikt vill regeringen även stötta nya industrier samt återuppbygga områden för forskning och utbildning och därmed locka unga människor att bosätta sig i området.

 

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Restoration_plans_for_Fukushima_area-0409124.html

Jubileumsnummer av Radiation Research

I ett specialnummer firar tidskriften sitt sextionde utgivningsår med att utse de 100 intressantaste och mest inflytelserika artiklarna under perioden, och 20 av dessa artiklar återges i faksimil i häftet. Självklart tar studier av de överlevande från atombomberna i Japan en prominent plats bland artiklarna, och det är inte heller förvånande att studier av sköldkörtelcancer återkommer på flera ställen. Viktiga metodologiska framsteg framhålls också (t ex ”Comet”-analys, en från början svensk elektroforesmetod för att studera DNA-skador), liksom nya biologiska mekanismer (t ex genomisk instabilitet, där DNA-skador manifesteras först efter flera celldelningar, och bystander effects, där icke bestrålade celler skadas av signaler från bestrålade celler). Kort sagt, jubileumshäftet är en intressant och tankeväckande läsning som speglar sex decenniers forskning.

Hur farlig är egentligen naturlig bakgrundsstrålning?

Den frågan, och de epidemiologiska svårigheterna när man söker svar, belyser ett specialnummer av Radiation Protection Dosimetry. Doserna är för låga för att ge akuta strålskador, men ur folkhälsosynpunkt antas de skadliga effekterna vara betydande – framför allt till följd av radonexponering (en inviterad artikel i specialnumret bedömer att 16% av all lungcancer i Kanada orsakas av radon).

Strålningsinducerad hjärtsjukdom: experimentell analys

Hjärtsjukdom är en allvarlig biverkning av strålbehandling av överkroppen, som sätter in kliniskt 10-15 år efter behandlingen. Kroniskt kan den manifesteras som påskyndad atheroskleros, kardiomyopati och klaffskador. Som vi tidigare rapporterat är dos-responssambandet för hjärt-kärlsjukdom vid låga och medelhöga doser oklart, och olika mekanismer diskuteras. I en aktuell review-artikel påpekas att antaganden om lägre tröskelvärden än man tidigare förmodat för kliniskt signifikant strålinducerad hjärtsjukdom har gett avsevärd skjuts åt forskning om aktuella verkansmekanismer. Idag är minskad exponering av hjärtat enda sättet att hindra strålinducerad sjukdom, och ingen bot är känd. Farmakologisk och genetisk smådjursforskning är nu inriktad på att finna möjliga mål för behandling av strålinducerad hjärtsjukdom.

Risken för cancer efter bestrålning i fosterstadiet

Detta ämne har varit föremål för en hel del debatt, och föga är känt om den långsiktiga cancerrisken, men det råder numera bred enighet om att bestrålning in utero orsakar en ökad frekvens barncancer. Barncancerrisken förefaller enligt en ofta citerad review-artikel påvisbar (fast svårligen kvantifierad) vid så låga fosterdoser som 10 mSv. I en ny studie av cancerdödlighet bland 8000 vuxna personer födda 1948-1988, vilkas mödrar arbetade vid den ryska kärntekniska Mayak-anläggningen, har hittills 75 personer dött av solida cancerformer (28 strålexponerade) och 12 i leukemi (6 exponerade). Medelfosterdosen var 54,5 mGy och ingen strålningsrelaterad mortalitetsökning och inget dosresponssamband kan påvisas. Författarna betonar att data inte motsäger möjligheten att det finns en risk och påpekar att kohorten ännu är relativt ung. Fortsatt uppföljning av denna unika grupp kan komma att ge en klarare bild av risken för vuxencancer efter bestrålning i fosterstadiet.

Radiological Risk Assessment for Decision-making, Compliance & Emergency Response, Washington DC 4-8 mars 2013

RAC is returning to Washington, D.C., for a second year to present the most comprehensive one week course offered in environmental radiological risk assessment. The course schedule has been updated based on feedback from participants and includes even more case studies and problem solving sessions. Course material will stress the practical application of the latest methods used in environmental radiological risk assessment, including the use of computer modeling for risk assessment. Participants will receive a copy of the text book Radiological Risk Assessment and Environmental Analysis, published by Oxford University Press and edited by course presenters John E. Till and Helen A. Grogan. This publication will be used as a primary reference text in addition to other materials provided at the course.