Sammanfattningar av senare händelseutveckling

Kronologisk ordning 30:e november till 16:e december, 2011

Måndagen den 30 november: TEPCO, i samarbete med Japan Atomic Energy Agency (JAEA), har lämnat en uppdaterad olycksanalys av de centrala skadorna i reaktor 1. De fem dokumenten innehåller bla uppgifter om de metoder TEPCO och JAEA använder för att skatta skadorna på reaktorbränslet i enheterna 1 – 3.

Söndagen den 4:e december: TEPCO rapporterade att man upptäckt att cirka 300 liter vatten har läckt ut på golvet i anläggningen. På grund av en spricka i betongen i botten av byggnaden beräknas 150 L vatten ha kunnat läcka ut ur anläggningen och in i ett avlopp som tömmer sig i havet.

Flera dagar senare: TEPCO har skattat mängden radionuklider (Sr-89, Sr-90, Cs-134, Cs-137) som funnits i de ca 150 L som runnit ut i havet, där mängden tycks utgöra ca 12 % av det årliga målvärdet för utsläpp gällande kärnkraftverket Fukushima Daiichi.

Tisdagen den 6:e december: TEPCO rapporterar att man framgångsrikt (med en faktor på 100) minskat mängden radioaktivt material i bassängen för använt bränsle i reaktor 2.

Reaktor 1,2 och 3 kräver cirkulerande vatten för att leda bort värmen från bränslet. Operatörer arbetar för att få reaktorerna i ett tillstånd för sk ”kall avställning” vilket enl definition av TEPCO och Nuclear Emergency Response Huvudkontor kräver att temperaturen inne i anläggningens tre reaktorkärl nästan helt är under kokpunkten och utsläppen, och därmed stråldosen till kringboende, minskat avsevärt (målvärde <1 mSv/år invid anläggningen).

Torsdagen den 8:e december: TEPCO rapporterar exponering för strålning gällande de arbetare som deltagit i räddningsarbetet.

TEPCO redovisar exponeringsdos hos arbetare som deltagit i räddningsarbetet vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi, från mars till oktober. Man redovisar hur exponeringsdosen fördelades internt och externt. Resultaten gäller inte de som arbetade utanför kärnkraftverket.

Samtliga arbetare utsattes för extern stråldos. Antalet arbetare var i mars 3745 och minskade sedan gradvis till oktober 870 st. I mars fick nio st som mest 150-200 mSv medan flertalet fick doser på 10 mSv och mindre. I april fick två arbetare som mest 50-100 mSv övriga 10 mSv eller mindre. Exponeringen har minskat och i oktober beräknades två st utsatts för 20-50 mSv som högsta värde.

Flertalet arbetare utsattes också för intern exponering, mars 3742 st och i minskande antal, fram till oktober (809 st). I mars fick fem arbetare intern exponering > 250 mSv, en fick 200-250 mSv och en fick 150-200 mSv, fem st 100-150 mSv samt 78 st 50-100 mSv och minskande doser. Från juni till oktober har samtliga exponerade doser på 10 mSv eller mindre.

Fredagen den 16 december: Japans regering tillkännager att reaktorerna i kärnkraftverket Fukushima Daiichi har uppnått villkoren för en sk ”kall avställning”, är i ett stabilt tillstånd och att utsläpp av radioaktiva ämnen är under kontroll.

Kronologisk ordning, 2012

Fredagen den 12 oktober: Dr Takeo Ohnishi (Department of Radiation Oncology, School of Medicine, Nara Medical University, Japan) presenterade en artikel på International Congress of Radiation Research, Warszawa 2011-08-28. Denna artikel finnas att läsa i sin helhet (http://www.rrjournal.org/doi/full/10.1667/RR2830.1) och finns även kommenterad av CN Coleman et al (Radiat Res. 2012 Jan;177(1):15-7. Epub 2011 Nov 21. Commentary on the combined disaster in Japan). I artikeln beskrivs hur Japan drabbades av en jordbävning med magnituden 9.0 och en enorm tsunami som var över 13m hög. Detta orsakade mer än 20500 människors död och ledde till evakuering av över 320000 människor från katastrofdrabbade områden. Här beskrivs skadorna på kärnkraftverket Fukushima-Daiichi samt händelserna som följde månaderna efter olyckan. Han beskriver åtgärder som vidtagits för att minimera effekterna av skador på växtlighet och för att skydda allmänheten men också de punkter där svaren visat sig vara otillräckliga. Detta är av stort värde för framtida insatser vid naturkatastrofer och olyckor såväl i Japan som i övriga världen. Bland uppgifter som kräver långsiktiga insatser nämns, förutom de tekniska detaljerna gällande kärnkraftverket, 1) sanering och transporter av förorenat material såsom mark, vatten, hus, skolor, butiker, industrilokaler och allt annat påverkas av olyckan 2) Återflytt av evakuerade till sina hemstäder och byar 3) att ge medicinsk vård och uppföljning av allmänheten i Fukushimas närhet samt av arbetare i kärnkraftverket.