Risken för cancer efter bestrålning i fosterstadiet

Detta ämne har varit föremål för en hel del debatt, och föga är känt om den långsiktiga cancerrisken, men det råder numera bred enighet om att bestrålning in utero orsakar en ökad frekvens barncancer. Barncancerrisken förefaller enligt en ofta citerad review-artikel påvisbar (fast svårligen kvantifierad) vid så låga fosterdoser som 10 mSv. I en ny studie av cancerdödlighet bland 8000 vuxna personer födda 1948-1988, vilkas mödrar arbetade vid den ryska kärntekniska Mayak-anläggningen, har hittills 75 personer dött av solida cancerformer (28 strålexponerade) och 12 i leukemi (6 exponerade). Medelfosterdosen var 54,5 mGy och ingen strålningsrelaterad mortalitetsökning och inget dosresponssamband kan påvisas. Författarna betonar att data inte motsäger möjligheten att det finns en risk och påpekar att kohorten ännu är relativt ung. Fortsatt uppföljning av denna unika grupp kan komma att ge en klarare bild av risken för vuxencancer efter bestrålning i fosterstadiet.