Hur farlig är egentligen naturlig bakgrundsstrålning?

Den frågan, och de epidemiologiska svårigheterna när man söker svar, belyser ett specialnummer av Radiation Protection Dosimetry. Doserna är för låga för att ge akuta strålskador, men ur folkhälsosynpunkt antas de skadliga effekterna vara betydande – framför allt till följd av radonexponering (en inviterad artikel i specialnumret bedömer att 16% av all lungcancer i Kanada orsakas av radon).