Läkemedel mot sena strålskador: Kan det fungera?

Det finns ett antal olika medikamenter mot akuta skador efter höga stråldoser, både för profylax och för behandling efter bestrålning. Som vi nämnt i tidigare notiser om dylika preparat har de ingen plats i allmänna strålskyddssammanhang; de kan ibland ha relevans för att reducera biverkningar vid strålbehandling eller för enstaka olycksoffer med verkligt höga doser. En ny review-artikel  behandlar möjligheten att även minska risken för sena strålskador.

Författarna konstaterar att det visserligen finns diverse läkemedel som bedöms generellt reducera risken för cancer, men att deras effekt på strålningsinducerad cancer är föga känd och skulle vara svår att studera i kliniska prövningar. I ett scenario med en stor kärnteknisk olycka eller en radiologisk terrorhandling kommer merparten av den berörda populationen att ha fått mycket låga eller inga doser, vilket medför höga krav på att en eventuell behandling inte har skadliga bieffekter och inte är orimligt dyr.

Det är förstås ändå önskvärt att utveckla läkemedel mot sena strålskador. Författarna nämner som en första prioritet att söka efter biomarkörer för strålningsinducerade skador. En viktig strategi bedöms vara att särskilt följa personer med känt hög risk för cancer (t ex kvinnor med muterad bröstcancergen BRCA1, vilket även ger ökad strålkänslighet). Livsstilsrådgivning om t ex rökning, diet och motion kan också signifikant minska cancerrisken och därmed kanske kompensera för en strålningsinducerad risk. I den mån läkemedel mot sena strålskador kan utvecklas är det också rimligt att tro att dessa kan vara användbara även i generell cancerbehandling.

Rapportering av strålningsrelaterade händelser i samband med diagnostisk radiologi

Kotre och Walker publicerade december 2013 en kortare artikel i British Journal of Radiology avseende en ”duty of candour” (ung. skyldighet till öppenhet) som trätt i kraft i Storbritannien 1:a april 2013. Denna ”duty of candour” innebär att vid en händelse som äventyrat eller förmodat äventyrat en patients säkerhet, skall den brittiska hälso- och sjukvården informera patienten om händelsen och påbörja en utredning av händelsen inom 10 dagar. Endast händelser som inneburit allvarlig/medelallvarlig skada eller död skall innefattas av denna princip. Författarna i artikeln diskuterar hur denna ”duty of candour” skulle tillämpas då högre stråldoser än planerats givits i samband med diagnostiska röntgenundersökningar. Författarna diskuterar såväl stokastiska effekter som deterministiska vävnadsskador. Sammantaget konkluderar de att följande tre förhållanden skulle trigga ”the duty of candour” vid överexponering av patienter i samband med diagnostisk radiologi (IRR) samt vid exponering som överstigit den som avsetts (IRMER):

En rapporterbar strålningsrelaterad händelse som resulterat i:

  1. moderat eller svår skada hos patienten
  2. extra effektiv dos av 20mSv eller mer till patienten
  3. extra absorberad dos ≥2Gy till huden eller ≥0,5Gy till ögats lins.

Kotre el al: Duty of condour and the definition of moderate harm for radiation overexposure and exposures much greater than intended in diagnostic radiology; British Journal of Radiology (2013)

Hög bakgrundsstrålning och uttryck av PSA, CA19-9 samt CEA

På jorden finns flera områden med hög naturlig bakgrundsstrålning (HLNRAs); ett av dessa finns i Ramsar i Iran. Det finns inga rapporter om ökad förekomst av solida cancrar eller leukemier i några HLNRAs och några debattörer har därför tidigare spekulerat i om låga doser av joniserande strålning rentav kan vara ”nyttig” (radiation hormesis) och resultera i stimulerat immunförsvar och aktivering av DNA-reparationsmekanismer som är inaktiva under normala förhållanden. Årligt medelvärde för strålning för hela jordens befolkning är 2,8mSv och av detta kommer 2,4mSv från naturen och resten från artificiella källor (UNSCEAR 2000).

2014 publicerades en studie som undersökt vanliga tumörmarkörer i blod (PSA, CA19-9 samt CEA) hos 40 män från Ramsar samt 40 män från Noshahr, en stad 85 km från Ramsar med normal nivå av naturlig bakgrundsstrålning. Medelvärde av effektiv dos i Ramsar var 13±12 mSv/år (spann 1,6-42mSv/år). Medeldos (absorberad dos) i Noshar uppgick till 65nGy/timme 1 m ovan markytan. Man fann en statistiskt signifikant skillnad med högre nivåer av PSA och CA 19-9 hos männen från Ramshar, men det bör samtidigt påpekas att de personer som testades positivt för tumörmarkörerna läkarundersöktes och befanns vara vid god hälsa. Studien visar även att även männen från Noshahr hade anmärkningsvärt höga nivåer av markörerna. Således är det svårt att dra några säkra slutsatser av studien. Sammantaget visar studien inte på någon ökad cancerförekomst (vilket inte heller var att vänta med vanliga antaganden om riskens storlek och en så liten studiegrupp) och författarna förordar vidare studier dels för att validera resultaten, dels för att fastställa nivån av positiva tumörmarkörer för invånare i båda städerna.

Heidari et al, The effect of high level of natural ionizing radiation on expression of PSA, CA 19-9 and CEA tumor markers in blood serum of inhabitants of Ramsar, Iran; Journal of Environmental Radioactivity 128 (2014) 64-67