Rapportering av strålningsrelaterade händelser i samband med diagnostisk radiologi

Kotre och Walker publicerade december 2013 en kortare artikel i British Journal of Radiology avseende en ”duty of candour” (ung. skyldighet till öppenhet) som trätt i kraft i Storbritannien 1:a april 2013. Denna ”duty of candour” innebär att vid en händelse som äventyrat eller förmodat äventyrat en patients säkerhet, skall den brittiska hälso- och sjukvården informera patienten om händelsen och påbörja en utredning av händelsen inom 10 dagar. Endast händelser som inneburit allvarlig/medelallvarlig skada eller död skall innefattas av denna princip. Författarna i artikeln diskuterar hur denna ”duty of candour” skulle tillämpas då högre stråldoser än planerats givits i samband med diagnostiska röntgenundersökningar. Författarna diskuterar såväl stokastiska effekter som deterministiska vävnadsskador. Sammantaget konkluderar de att följande tre förhållanden skulle trigga ”the duty of candour” vid överexponering av patienter i samband med diagnostisk radiologi (IRR) samt vid exponering som överstigit den som avsetts (IRMER):

En rapporterbar strålningsrelaterad händelse som resulterat i:

  1. moderat eller svår skada hos patienten
  2. extra effektiv dos av 20mSv eller mer till patienten
  3. extra absorberad dos ≥2Gy till huden eller ≥0,5Gy till ögats lins.

Kotre el al: Duty of condour and the definition of moderate harm for radiation overexposure and exposures much greater than intended in diagnostic radiology; British Journal of Radiology (2013)