Hög bakgrundsstrålning i Kina ger ingen påvisbar cancerökning

En studie av cancerdödligheten i Yangjiang-området i södra Kina, som är känt för sin höga naturliga bakgrundsstrålning, omfattade knappt 737 000 person-år med 6005 dödsfall varav 956 i cancer. Den kumulativa medeldosen i högdosgruppen var 84,8 mGy och i kontrollgruppen 21,6 mGy. Varken cancer eller annan dödlighet visade något samband med stråldos, vilket man egentligen inte heller kunde vänta sig med den begränsade skillnaden i dos och de osäkerheter som alltid tillkommer vid den här typen av ”ekologiska” studier. Författarna påpekar själva att resultatet statistiskt sett är helt förenligt med gängse riskuppskattningar.

Ingen cancerökning påvisad efter arbete med plutonium

En epidemiologisk studie har utförts på 319 avlidna personer som utsatts för intag plutonium och andra transuraner under arbete i USA mellan 1943 och 1995, och som hade donerat sina organ för forskningsändamål så att en mycket noggrann dosbestämning kunde göras. Inget samband mellan stråldos och cancer kunde påvisas (vilket kanske inte är så förvånande med tanke på den begränsade studiepopulationen). Däremot var rökning statistiskt signifikant korrelerat med en ökad cancerrisk.

Ögon- och handdoser till personal vid interventionell kardiologi

Vi har tidigare redovisat att risken för katarakt efter bestrålning av ögats lins numera bedöms vara större än man tidigare trott, och att detta föranlett både att den internationella strålskyddskommissionen föreslagit en sänkt dosgräns för ögat och att förslaget debatterats hett och med viss motvilja bland läkare som fruktat svårigheter i arbetet. En ny studie inom ramen för EU-projektet ORAMED (optimering av medicinalpersonalens strålskydd) redovisar ögondoser på upp till 247 mSv på ett år, långt över både den nu föreslagna gränsen 100 mSv på fem år och den tidigare gränsen 150 mSv på ett år. Författarna påpekar dock att det bör vara lätt att undvika större delen av denna dos om befintlig strålskyddsutrustning används korrekt.

Nya doskonversionskoefficienter för externstrålning från ICRP

Den internationella strålskyddskommissionen ICRP har just utkommit med sin Publication 116 som innehåller konversionskoefficienter från energiflöde till effektiv dos och till absorberade organdoser för olika slags yttre bestrålning, beräknade med hjälp av ICRPs referensfantom. Rapporten består av en utförlig förklarande text samt en CD med det mycket omfattande tabellmaterialet i elektronisk form. Den ersätter och utvidgar betydligt de data som 1996 presenterades i ICRP Publication 74 och ICRU Report 57. Koefficienterna används för att beräkna huruvida stråldoser ligger under gränsvärden.