Ögon- och handdoser till personal vid interventionell kardiologi

Vi har tidigare redovisat att risken för katarakt efter bestrålning av ögats lins numera bedöms vara större än man tidigare trott, och att detta föranlett både att den internationella strålskyddskommissionen föreslagit en sänkt dosgräns för ögat och att förslaget debatterats hett och med viss motvilja bland läkare som fruktat svårigheter i arbetet. En ny studie inom ramen för EU-projektet ORAMED (optimering av medicinalpersonalens strålskydd) redovisar ögondoser på upp till 247 mSv på ett år, långt över både den nu föreslagna gränsen 100 mSv på fem år och den tidigare gränsen 150 mSv på ett år. Författarna påpekar dock att det bör vara lätt att undvika större delen av denna dos om befintlig strålskyddsutrustning används korrekt.