Ingen cancerökning påvisad efter arbete med plutonium

En epidemiologisk studie har utförts på 319 avlidna personer som utsatts för intag plutonium och andra transuraner under arbete i USA mellan 1943 och 1995, och som hade donerat sina organ för forskningsändamål så att en mycket noggrann dosbestämning kunde göras. Inget samband mellan stråldos och cancer kunde påvisas (vilket kanske inte är så förvånande med tanke på den begränsade studiepopulationen). Däremot var rökning statistiskt signifikant korrelerat med en ökad cancerrisk.