Strålsäkerhetsmyndigheten kritiserar strålskydd vid radioterapi i Linköping

SSM har gjort en utredning efter en händelse där en felinställd utrustning gjort att 137 patienter fått sin strålbehandling något felriktad, och kräver omfattande åtgärder från sjukhusets sida för att komma till rätta med problemen. Händelsen bedöms inte ha medfört någon medicinsk risk för patienterna. Att myndigheten ändå reagerat starkt torde bero på den potential som finns för betydligt värre resultat vid systematiska fel (som detta). Felaktiga inställningar vid strålbehandling har i andra länder orsakat både för höga doser med dödsfall som följd , se flera ICRP-rapporter, och för låga doser som sannolikt lett till cancerdödsfall p g a att den behandlade tumören inte eliminerats.

Onödig pediatrisk datortomografi?

En fransk studie (BJR 85, 2012: 53) fokuserar på undersökningar av barn under 5 år och kohorten avses följas upp epidemiologiskt. Ännu en påminnelse om att datortomografi är ett värdefullt diagnostiskt verktyg, men att oberättigade undersökningar måste avstyras (se https://sremc-kcrn.org/2012/02/23/mer-om-onodigt-hoga-straldoser-p-g-a-datortomografi/ ).

Mer om onödigt höga stråldoser pga datortomografi

Vi återkommer till ämnet: De nordiska strålskyddsmyndigheterna har gemensamt uppmärksammat den ogynnsamma utvecklingen och framhåller att datortomografi är ett ytterst värdefullt diagnostiskt verktyg, men att oberättigade undersökningar måste avstyras (se  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Okad-anvandning-av-datortomografi-oroar-de-nordiska-stralsakerhetsmyndigheterna-/).

Hur kan den ökande kollektivdosen från CT begränsas?

Datortomografi (skiktröntgen, CT = computed tomography) är ett utomordentligt diagnosredskap som räddar många liv. Både nya kraftfullare utrustningar och ökad användning leder till ökande stråldoser till patientkollektivet. I de flesta fall är användningen välmotiverad, men p g a de relativt höga doserna (upp till ca 20 mSv per undersökning) är det extra angeläget att undvika onödiga undersökningar och onödigt höga doser per undersökning. För mer information, se t ex Radiation Research 174 (210) sid 809-815.