Strålsäkerhetsmyndigheten kritiserar strålskydd vid radioterapi i Linköping

SSM har gjort en utredning efter en händelse där en felinställd utrustning gjort att 137 patienter fått sin strålbehandling något felriktad, och kräver omfattande åtgärder från sjukhusets sida för att komma till rätta med problemen. Händelsen bedöms inte ha medfört någon medicinsk risk för patienterna. Att myndigheten ändå reagerat starkt torde bero på den potential som finns för betydligt värre resultat vid systematiska fel (som detta). Felaktiga inställningar vid strålbehandling har i andra länder orsakat både för höga doser med dödsfall som följd , se flera ICRP-rapporter, och för låga doser som sannolikt lett till cancerdödsfall p g a att den behandlade tumören inte eliminerats.