Flygare och melanom – en strålningsrisk?

I en uppmärksammad metaanalys har en grupp forskare i USA och Europa sammanställt resultaten av 19 studier (utvalda bland över 3500 referenser) med över 266 000 piloter och kabinpersonal, och finner att melanomincidensen, baserat på 14 av studierna, är ungefär dubbelt så stor som för befolkningen i stort (SIR=2,21 med P<0,001; något högre för de 12 pilotstudierna än för de 2 avseende kabinpersonal). Mortaliteten i malignt melanom tycktes vara eventuellt förhöjd för piloter (SMR=1,83 men med P=0,33 baserat på 4 av studierna, medan ingen ökning kunde anas för kabinpersonal (SMR=0,90 baserat på 2 studier). Metaanalysen initierades utifrån vetskapen att både kosmisk joniserande strålning och UV-strålning har högre nivåer på flyghöjd än vid marken. Båda dessa strålningstyper kan orsaka melanom.

En styrka med metaanalysen är att den koncentrerats till en cancerform (de flesta av de underliggande artiklarna behandlar en hel rad olika sjukdomar). Som alla metaanalyser har den dock osäkerheter och de redovisas rätt utförligt i artikeln; bl a har det inte gått att normera materialet för variationer i flygtid vilket troligen är en bidragande orsak till en märkbar heterogenitet i materialet. Tillskottet i effektiv dos av joniserande strålning till flygande personal rör sig om några mSv om året, jämförbart med dosen till exponerad personal i sjukvård eller kärnteknisk verksamhet. Vad gäller UV-strålning är strålnivån på flyghöjd i grova drag dubbelt så hög som vid marken, men den kan endast nå in i flygplanet via fönstren och torde endast påverka hudområden som inte täcks av kläder.

Författarna konstaterar att metaanalysenen tydligt visar på en något högre melanomincidens bland flygande personal. De uttalar sig klokt nog mycket försiktigt om eventuella orsakssamband mellan strålningen och melanomökningen, men nämner att UV-dosen kan tänkas ha bidragit till melanomfrekvensen.

Vår bedömning är att metaanalysen är en intressant iakttagelse men inte i sig ger något underlag för slutsatser om strålningsrisk för flygande personal. Det är helt enkelt svårt att påvisa strålningsrisker epidemiologiskt eftersom risken är jämförelsevis liten, och trots ett ambitiöst upplägg finns det för många osäkerheter här.