Lärdomar från kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 – amerikansk utvärdering

Trippelkatastrofen i Japan 2011 (med jordbävning, tsunami och kärnkraftshaveri) har varit föremål för en lång rad utredningar och uppföljningar, såväl internationellt som i Sverige. Flera av dessa har vi tidigare anmält och kommenterat här. I december 2013 publicerades Socialstyrelsens ”KAMEDO rapport 98” om katastroferna i Japan. En grupp svenska experter, med medverkan från KcRN, besökte katastrofområdet, samtalade med ansvariga myndigheter, vårdgivare och katastrofoffer. De beskriver i rapporten händelseförloppet i olycksscenariot, vilka åtgärder som de japanska myndigheterna vidtog samt presenterar en rad lärdomar och förslag med syfte att förbättra den svenska beredskapen inför kärnkraftsolyckor och andra större RN-händelser.

En likartad, men betydligt mer omfattande genomgång och utvärdering har nu publicerats i USA. Det är en av USAs kongress utsedd expertgrupp, under National Research Council of the National Academies, som i en 366 sidor lång rapport lägger fram ”Lessons Learned from the Fukushima Nuclear Accident for Improving Safety of U.S. Nuclear Plants” . Det finns även en sammanfattande kortversion av rapporten.. Som publikationens titel anger, är rapporten mer specifikt inriktad mot säkerhetsfrågor vid kärnkraftverk, medan den svenska rapporten tog ett något bredare grepp. En hel del intressanta likheter finns dock mellan denna amerikanska genomgång och KAMEDO-rapporten vad gäller konklusioner och rekommendationer för framtida RN-beredskap:

  • Båda rapporterna poängterar, liksom en rad andra internationella utvärderingar av katastrofen, att kunskapen om joniserande strålning är mycket bristfällig hos såväl allmänhet som inom media och sjukvård. Detta leder till en rad problem inom både informationsspridning och medicinsk hantering av ”stråloffer” och ”worried well”. Bristerna leder bl a till svårigheter för ansvariga myndigheter och organisationer att snabbt etablera en hög grad av trovärdighet och att effektivt nå ut med viktig, ibland livsavgörande information. Okunskap inom sjukvården leder till utebliven eller felaktig medicinsk hjälp och råd till berörda patienter och anhöriga. Båda rapporterna rekommenderar därför större insatser för utbildning och träning av nyckelpersonal inom sjukvården och ansvariga organisationer, samt ökat operativt samarbete (inte minst internationellt) kring dessa beredskapsfrågor. Värdet av kraftsamling med kompetenscentra lyfts också fram.
  • Man pekar också på de strålningsoberoende medicinska risker som är förknippade med evakuering av stora befolkningsgrupper från områden med befarad eller konstaterad kontamination med radioaktiva ämnen från reaktorhärden (främst jod- och cesiumisotoper). I samband med olyckan vid Fukushima Dai-ichi drabbades ingen människa av akut strålsjuka, än mindre av strålningsrelaterad död, men minst ca 150 personer beräknas ha avlidit i akutskedet som en konsekvens av snabb evakuering till ofta nedkylda och illa fungerande temporära boenden. Det rörde sig främst om äldre, medicinskt sköra personer som i flera fall inte fick med sig nödvändig reguljär medicin, eller inte kunde erhålla sådan pga en till stor del utslagen infrastruktur. Rapporterna rekommenderar därför ett större fokus på helhetseffekter i samband med beslut om evakuering, att nå bättre balans mellan rent strålningsrelaterade och andra direkta eller indirekta hälsorisker. Den typen av beslut är, i högre grad än vi insett tidigare, således beroende av bl a de evakuerade befolkningsgruppernas ålder, hälsotillstånd och autonomi, liksom till vårdgivares oro och legitima skyddsaspekter, i kombination med förändrad infrastruktur i samband med olycka. Det räcker inte längre att enbart utgå från begrepp som avstyrd strålningsdos, etc.

Den amerikanska rapporten är mycket fyllig och informativ, väl värd en grundlig genomläsning även för svenska beslutsfattare och aktörer inom RN-beredskap. Under 2015 väntas nästa större utvärdering, nämligen IAEAs Fukushima Comprehensive Report.