Hjärt-kärlsjukdomar och strålning

De senaste åren har uppmärksamheten ökat på risken för hjärt-kärlsjukdomar till följd åtminstone höga stråldoser. En aktuell studie av personer som exponerades för medelhöga doser, upp till 630 mSv, i Semipalatinsk i samband med vätebombsproven under 1960-talet visar dock inget samband mellan strålning och hjärt-kärldödlighet (se Grosche m fl, Radiat. Res. 176, 2011: 660-669).

Ämnen som skyddar mot strålskador

Effekten av höga stråldoser kan i vissa fall lindras kemiskt. Detta har ingen relevans i normalt strålskydd, bl a har det ingen praktisk bäring på sena skador efter låga doser, men det kan vara aktuellt för att minska biverkningarna av de mycket höga stråldoser som ges till cancerpatienter för att döda tumörer och kan också aktualiseras efter olycksfall för personer som fått mycket höga doser. En konferensrapport om detta ges av Ryan m fl, Radiat. Res. 176, 2011: 688-91.

ALARA in existing exposure situations, 4-6 september 2012

The Radiological Protection Institute of Ireland inbjuder till den 14:e workshopen inom ramen för European ALARA Network. ”Existing exposure situations” är ett brett begrepp och innefattar bl a radioaktiv nedsmutsning efter olyckor då det kan vara en utmaning att åstadkomma ALARA, ”[doses] as low as reasonably achievable”. Information och anmälan finns på RPII:s webbplats.

Mindre risker med kärntekniska olyckor?

En aktuell studie av två kärnkraftverk i USA visar att inget olycksförlopp kan väntas ge akuta dödsfall av strålskador och mycket få strålningsorsakade cancerfall. Studien nämner också kort att Fukushima-olyckan i många avseenden liknade de tänkta olyckor som analyserats, se http://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/research/soar.html; själva rapporten kan sökas med kod ML120250406 på http://adams.nrc.gov/wba/. Fukushima har ju inte heller orsakat något akut strålningsdödsfall. Däremot visar Fukushima att en stor kärnteknisk olycka också orsakar omfattande radioaktiv nedsmutsning i omgivningen, med stora kostnader och säkert också indirekta hälsoeffekter p g a evakueringar och stora störningar i samhällsfunktionerna.

Omgivningskonsekvenserna skulle dock varit mindre om Fukushima-verken hade haft filtrerad tryckavlastning, vilket sedan länge finns i bl a Sverige och nu senast installerats i Rumänien (se http://www.areva.com/EN/news-9166/areva-to-supply-filtered-containment-venting-systems-for-cernavoda-plant-in-romania.html).

Mer om onödigt höga stråldoser pga datortomografi

Vi återkommer till ämnet: De nordiska strålskyddsmyndigheterna har gemensamt uppmärksammat den ogynnsamma utvecklingen och framhåller att datortomografi är ett ytterst värdefullt diagnostiskt verktyg, men att oberättigade undersökningar måste avstyras (se  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Okad-anvandning-av-datortomografi-oroar-de-nordiska-stralsakerhetsmyndigheterna-/).