Uppdaterad studie av franska urangruvarbetare

Franska forskare följer kontinuerligt en kohort av urangruvarbetare och redovisar i en ny rapport en uppföljning över 35 år fram till 2007. Kohorten är med sina 5086 personer inte den allra största gruvarbetarstudien men den är väl karakteriserad i bemärkelsen få bortfall (0,8%) och få dödsfall med okänd orsak (3%). En svaghet är att rökvanor endast är kända för en mindre del av kohorten.

Uppföljningen bekräftar, föga förvånande, den välkända risken för radoninducerad lungcancer, och i en mindre delstudie där rökvanor hade kontrollerats kvarstod en signifikant effekt av radon. Även mortaliteten i njurcancer är förhöjd i kohorten, men förefaller inte vara korrelerad till radon eller andra radioaktiva ämnen i gruvarbetet. Det fanns också tecken till samband (”a borderline significant excess”) mellan radonexponering och hjärn- och CNS-cancer, men författarna framhåller att den kopplingen måste tolkas med försiktighet.