Berlinerblått mot 137Cesium

Melo et al har publicerat en reviewartikel över Berlinerblått (=preussiskt blått =PB) och dess användning som antidot till 137Cs, i Health Physics. 137Cs elimineras ur kroppen med två olika biologiska halveringstider T ½ = 2 dagar för utsöndring från njurarna till urin (”korttidshalveringstiden”) respektive T ½ =110 dagar för successiv utsöndring från muskler mm till, främst, urin (”långtidshalveringstiden”). PB påskyndar elimineringen av Cs genom att binda till Cs som secenerats i magtarmkanlen och minskar eller avbryter därmed reabsorptionen till blodet och ökar den fekala utsöndringen av ämnet.

I reviewartikeln går författarna igenom litteraturdata från studier som genmförts på djur samt människor. Man redovisar även en biokinetisk modell som skapats för att simulera och därmed uppskatta såväl biokinetik av Cs som maximal effekt av PB. Modellen har därefter använts för att uppskatta optimal dosering av PB samt optimalt tidintervall mellan Cs-intag och påbörjande av medicinering av PB. Maxeffekt av reduktionen av ”långtidshalveringstiden” uppnås genom administrering av en dos av 3g/d av PB. Maxeffekt för att reducera halten av Cs i kroppen uppnås när PB administreras samma dag som intaget av Cs (pga av ökningen av korttidselimineringen av Cs som PB ger). Enligt modellen påverkas dock inte ”långtidshalveringstiden” av när medicinering med PB (efter intag av Cs) påbörjas under förutsättning av PB administreras mellan 1 timme till 1 år efter Cs-intag.

Melo et al, 2014, Efficacy of Prussian Blue on 137 CS Decorporation therapy, Health Physics