Social dysfunktion och psykiskt lidande för vårdgivare, efter katastrofen i Japan 2011

M Sawa et al,  har genomfört en observationsstudie, fall-kontroll, av 32 vårdgivare för funktionshindrade personer i Fukushima som alla evakuerades efter olyckan, samt en referensgrupp med 41 vårdgivare från Chiba som ligger utanför evakueringsområdet. De initiala data för de 32 vårdgivarna från Fukushima samlades in i augusti 2011 och uppföljningen gjordes i februari 2012. Man kan inte påvisa någon förbättring i gruppen från Fukushima, när det gäller den sociala dysfunktionen och  inte heller när det gäller den psykiatriska sjukligheten trots att ytterligare 6 månader förflutit sedan olycka. Man noterar även att ytterligare psykisk påfrestning tillkommit vid uppföljningen. Den långa återhämtningstiden för psykosocial stress efter stora olyckor har även tidigare kunnat påvisats. Det framkommer att vårdgivarna levde mer isolerat, ibland med en ökad alkoholkonsumtion. Man diskuterar som möjlig orsak till resultaten bla vårdgivarnas ambivalenta känslor angående att stanna hos vårdtagarna, då man slits mellan att prioritera sitt arbete framför familj och vänner och vetskapen att om de lämnar arbetet ökar bördan för arbetskamraterna.