Risk för att utveckla tyroideacancer efter Fukushimaolyckan

Efter Tjernobylolyckan 1986 släpptes radioaktivt material ut ffa i form av Jod-131, Cesium-134, Cesium-137, Niobium-95 mm. Arbetare inne i kärnkraftverket utsattes ffa för extern exponering medan boende i omgivningen ffa utsattes för intern exponering (exv jod-131 via mjölk från kor som betade på gräs som var kontaminerat med jod-131). Sköldkörteln på barn som drack den här mjölken uppskattas att ha exponerats för mellan tolv och flera tusen mSv. Papillär tyroideacancer ökade snabbt hos barn, ffa de som var mellan 0-5 år vid tiden för olyckan.

Efter olyckan i Fukushima 2011 släpptes ffa Jod-131, Cesium-134 och Cesium-137 ut. Efter olyckan skedde en snabb evakuering av boende inom det närmsta området kring kärnkraftverket och restriktioner på försäljning och skeppning av matvaror infördes efter ca 10 dagar. Då, i slutet på  mars, sattes en interimistisk dosgräns på 5mSv för maximal årlig effektiv dos till följd av intag av föda (en sköldkörteldos på 125mSv motsvarar en effektiv dos på 5mSv). Dosgränsen skärptes fr o m april 2012 till 1 mSv.  (Det som faktiskt begränsas är aktivitetskoncentrationen i maten i Bq/kg. Artikeln diskuterar inte omvandlingen från Bq i maten till mSv i kroppen, men såvitt vi förstått har japanska myndigheter valt en stor säkerhetsmarginal så att intag av ”godkänd” mat i själva verket ger lägre effektiva doser än 5 respektive 1mSv). Sköldkörteldoserna efter Fukushima-olyckan är alltså väsentligt lägre än doserna efter Tjernobyl.

 Från oktober 2011- mars 2012 undersöktes ca 38 000 individer ≤18år av Fukushima Medical University med ultraljuds-screening av sköldkörteln. Ca 0,5% av de som screenades företedde tecken som motiverade en andra, mer detaljerad undersökning, men ingen av de screenade personerna hade så allvarliga förändringar att de behövde omedelbar detaljundersökning. Man har alltså klarlagt sköldkörtelstatus i populationen inom ett år från olyckan, d v s innan någon strålningsinducerad sköldkörtelcancer uppstått (efter Tjernobyl började sköldkörtelcancer bland barn öka 4-5 år efter olyckan).  Långtidsuppföljning kommer att utföras på gruppen.

http://dx.doi.org/10.1016/j.resinv.2013.05.007

Yamashita S, Suzuki S: Respir Investig. 2013 Sep;51(3):128-33. doi: 10.1016/j.resinv.2013.05.007. Epub 2013 Jul 31.