Är sköldkörtelcancer efter jodutsläpp bara en barnsjukdom?

Kärntekniska olyckor, och händelser i sjukvården, kan utsätta allmänheten för radioaktiv jod som tenderar att ansamlas i sköldkörteln. Enligt ”conventional wisdom” utgör detta i huvudsak en riskfaktor för barn och ungdomar. I en ny kommentar påpekar Mabuchi m fl att relevanta studier tyder på att även vuxna som utsatts för radioaktiv jod löper en ökad risk för sköldkörtelcancer, särskilt om man meta-analytiskt beaktar tendenser i studier som var för sig inte är signifikanta, men alla pekar i samma riktning. Författarna förordar därför en noggrann uppföljning av sköldkörtelcancer även bland vuxna efter jodutsläpp såsom i Fukushima.