Radiation hazards in children – Lessons from Chernobyl, Three Mile Island and Fukushima.

Fushiki S. Brain Dev. 2012 Oct 9. pii: S0387-7604(12)00226-4.

Denna review-artikel beskriver de hälsoeffekter som uppkom efter olyckorna i kärnkraftverken Three Mile Island 1979 samt Tjernobyl 1986. Den mest kritiska punkten gäller den ökade incidensen av tyroideacancer hos de som var barn eller tonåringar vid tiden för Tjernobylolyckan. Därför bör den primära åtgärden, tidigt efter en kärnkraftsolycka vara att profylaktiskt skydda barn mot radioaktivt jod genom inhalation eller förtäring. På längre sikt måste man inkludera radionuklider med lång halveringstid, såsom Cesium-137 och Cesium-134. En fråga som tas upp är risken för hjärnskador efter exponering av lågdosstrålning under fosterstadiet. Försök med råttor har visat att doser på 100 mSv kan öka risken för påverkan på den växande hjärnan. Det finns få studier på detta område och bedömningen är att forskning om hälsoeffekter efter exponering av lågdosstrålning bör prioriteras så att korrekt information om effekterna av strålning kan spridas och förebygga förekomsten av onödiga rädsla som saknar vetenskaplig grund.