Ny, uppdaterad rapport från UNSCEAR kring Fukushima-olyckan

FN:s vetenskapliga strålningskommitté UNSCEAR publicerade 2013 en diger rapport kring kärnkraftsolyckan i Fukushima-Daiichi 2011, med fokus på exponering och medicinska effekter. Man följde upp den rapporten med två stycken s k ”white papers” 2015 och 2016, där man fortsatte att systematiskt uppmärksamma och vetenskaplig utvärdera ny, relevant information  inom området.

UNSCEAR har nu släppt ytterligare en uppdatering betitlad:Developments since the 2013 UNSCEAR report on the levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident following the Great East-Japan Earthquake and Tsunami” med underrubriken  A 2017 white paper to guide the Scientific Committee’s future programme of work.”  Hela rapporten går att ladda ner via: http://www.unscear.org/unscear/en/publications/Fukushima_WP2017.html

Sedan den ursprungliga rapporten 2013 har UNSCEAR nu gått igenom och utvärderat ytterligare mer än 300 nya vetenskapliga publikationer. Man uppger i den aktuella uppdateringen att dessa publikationer huvudsakligen fortsatt stödjer kommitténs ursprungliga slutsatser från 2013. Dessa inkluderade bl a att:

·         De uppmätta stråldoserna var generellt låga, varför de med strålningen associerade riskerna förväntades bli begränsade.

·         Man förväntade inte någon detekterbar ökning av cancerincidensen hos vuxna i Fukushimaområdet som en följd av strålexponering i anslutning till olyckan.

·         En ökad risk för sköldkörtelcancer hos de mest exponerade barnen i Fukushima-området ansågs vara teoretiskt möjlig, men mindre sannolik då stråldoserna i Japan var betydligt lägre än de som uppmättes i samband med Tjernobylolyckan.

·         Inga detekterbara förändringar har rapporterats vad gäller födelsemissbildningar eller hereditära sjukdomar.

·         Ingen ökad incidens av cancer bland arbetare vid kärnkraftverket har förväntats eller noterats.

·         Effekterna på landbaserade och marina ekosystem förväntades bli, och har noterats vara övergående och lokaliserade.

UNSCEAR ansåg dock att några av de nya publikationerna motiverar ytterligare analys och forskning. UNSCEAR konstaterade vidare att ett flertal av kommitténs tidigare identifierade forskningsprojekt kring olyckan fortsatt återstår att slutföras.

Vår kommentar: USCEARs sytematiska och vetenskapligt högkvalitativa rapporter utgör mycket värdefulla kunskapskällor, här kring Fukushima-olyckan och dess olika kort- och långsiktiga hälsokonsekvenser. Rapporterna rekommenderas varmt.