Incidens av sköldkörtelcancer efter screening med ultraljud hos ungdomar efter olyckan i Fukushima

Baserat på tidigare erfarenheter med ökad förekomst av sköldkörtelcancer efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har man i Japan ett uppföljningsprogram efter olyckan i Fukushima för att kartlägga förekomst av sköldkörtelcancer.  Utsläppen efter olyckan bestod bl a av 134Cs (38,5%), 137Cs (17,5%) och 131I (9,1%). Utsläppet av 131I vid Fukushima beräknades vara av ca en storleksordning mindre jämfört med utsläppet i Tjernobyl och man vidtog dessutom striktare åtgärder efter Fukushimakatastrofen för att minska exponering; till exempel åtgärder för att minska intag av radioaktiva isotoper via födan.

Efter kärnkraftshaveriet i Fukushima planerade och utför Fukushima Prefectural Government ett screeningprogram för att följa tyroideautvecklingen för alla invånare i prefekturen Fukushima  födda mellan 2 april 1992 och 1:a april 2011. I en analys som publiceras i Epidemiology har Tsuda et al analyserat allmänt tillgängliga data från första screeningomgången från denna kohort och undersökt incidens av sköldkörtelcancer. 298 577 individer (81% av populationen <19 år) screenades med hjälp av ultraljud mellan år 2011-2013 (första screeningomgången). 2251 (0,75%) hade positiva fynd på ultraljud och 2067 av dessa individer genomgick därför en andra undersökning (inklusive finnålspunktion om detta bedömes nödvändigt) varvid 110 cancerfall identifierades. 87 av dessa opererades och 86 bevisades vara cancer vid operation. En andra screeningomgång har inletts 2014 och beräknas avslutas 2016 (vid denna screenas även individer födda 110402-120401). I ovan nämnda studie jämförs förekomsten av sköldkörtelcancer dels internt (mot det minst kontaminerade distriktet), dels externt (mot den årliga incidenshastigheten av sköldkörtelcancer i Japan för individer <19år samt motsvarnde för individer mellan 5-24 år). Vid den externa jämförelsen ses en högre IRR (incidence rate ratio) för alla regioner utom det nordöstra, minst kontaminerade området, där inga cancerfall upptäcktes. IRR beräknades till 30 (17-49) för området närmast kärnkraftsanläggningen, till 33 (25-43) för mellanområdet och till 28 (20-38) för det minst kontaminerade området.

När man tolkar resultaten från denna studie, är det viktigt att poängtera att det finns flera begränsningar som man bör beakta. En aspekt är att inga doser till enskilda individer kunnat fastställas. Istället använder man sig i studien av mantalskrivningsadressen som substitut för exponering och delar in områden i prefekturen i olika dosområden.  Ytterligare ett observandum är att jämförelsegruppen utgörs av individer som sökt för ett kliniskt upptäckt symtom av sköldkörtelcancer. Den exponerade gruppen utgörs dock av asymtomatiska individer som undersökts med ultraljud. Man kan således ställa sig frågan om de ”strålningsinducerade cancrarna” egentligen är en effekt av screeningundersökningen själv istället för cancrar uppkomna till följd av exponering för strålning efter olyckan i Fukushima.