Re-analys av data kunde inte belägga någon ökad cancermortalitet bland kanadensiska kärnkraftsarbetare

Joniserande strålning som cancerorsak har studerats intensivt, bland annat hos kärnkraftsarbetare som exponerats för lågdos strålning under sitt arbete. “The 15-country study” (Cardis et al, 2005) är ett internationellt samarbete mellan flera länder där författarna beskriver en liten överrisk för all cancer, utom leukemi, även vid låga doser och dosrater. De kanadensiska arbetarna hade den största risken att drabbas av cancer, men om man exkluderade datan från Kanada fanns inte längre någon signifikant riskökning (Cardis et al, 2007). Skillnaderna i resultat mellan arbetarna i Kanada och de övriga länderna har väckt stor uppmärksamhet (Wakeford, 2005; UNSCEAR, 2008; Wakeford, 2009; Boice, 2010). Zablotska och medarbetare har nu, på initiativ av Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), gjort en reanalys av cancermortaliteten hos kanadensiska kärnkraftsarbetare (1956-1994), där man gått igenom kohortdata och reviderat exponeringsdata. Anställda, n=42 228, som följts från 1965 visade ingen dosrelaterad ökad risk att dö i solid cancer relaterad till strålexponering jämfört med en ålders-, köns- och kalendertidsjusterad kanadensisk befolkning. Hos en mindre grupp, 3088 st Atomic Energy of Canada Limited (AECL)-anställda, monitorerade mellan åren 1956 och 1964, påvisades en signifikant dosrelaterad riskökning (ERR/Sv = 7.87, 95% CI: 1.88, 19.5) för dödlighet i solid cancer. Hela gruppen arbetare hade en dödlighet som var lägre än den hos den allmänna befolkningen (ålders-köns och kalendertidsmatchad). Författarna bedömer att skillnaderna mellan den tidiga och den sena gruppen sannolikt kan ha orsakats av ofullständig stråldosinformationen från AECL gällande datan från den tidiga gruppen.

Denna uppdaterade information kan sannolikt förklara den från ”The 15 country-study” tidigare rapporterade ökade risken för cancerdödlighet, som eliminerades då man exkluderade data från den kanadensiska gruppen. Den visar också att kanadensiska kärnkraftsanställda inte synes löpa en större risk för strålrelaterad cancer än arbetarna från andra länder.