Utsattes sjömännen på USS Reagan för höga stråldoser?

Det hävdar, enligt Radiology Daily, i alla fall 71 av dem som var med när hangarfartyget i mars 2011 stävade mot Japan för att erbjuda hjälp efter Fukushima-olyckan och t ex fick ta bort snö som kontaminerats av ett avsiktligt Fukushima-utsläpp (för tryckavlastning) från däcket. De hänvisar till en lång rad olika sjukdomar som iakttagits inom 2 år från exponeringen, bl a leukemi, annan cancer och sköldkörtelproblem men också helt andra tillstånd utan känt samband med strålning. De har stämt kraftverksägaren TEPCO, som de anser borde ha varnat US Navy så att fartyget kunde ha undvikit detta nedfall. Stämningen har initialt avvisats av formella skäl men kan komma att återupptas. En talesman för informationsavdelningen vid US Navy (som alltså inte är formell part i målet) har sagt att stråldoserna var i storleksordningen 25% av den årliga naturlig bakgrunden och  inte kan ha orsakat några strålskador. Det framgår inte huruvida de berörda fick adekvat information och utrustning för att undvika intag av radionuklider vid däckssaneringen.

Vår bedömning: Om de ovan uppgivna stråldoserna är korrekta är de alldeles för låga för att kunna orsaka akuta skador. Det framstår då också som helt osannolikt att denna strålningshändelse skulle ha orsakat cancer. Även om doserna hade varit betydligt högre vore det otroligt med en påvisbar cancerökning redan två år efter exponeringen (man brukar räkna med en minsta latenstid på två år för leukemi och fem år för thyroideacancer hos barn).