Utsattes sjömännen på USS Reagan för höga stråldoser?

Det hävdar, enligt Radiology Daily, i alla fall 71 av dem som var med när hangarfartyget i mars 2011 stävade mot Japan för att erbjuda hjälp efter Fukushima-olyckan och t ex fick ta bort snö som kontaminerats av ett avsiktligt Fukushima-utsläpp (för tryckavlastning) från däcket. De hänvisar till en lång rad olika sjukdomar som iakttagits inom 2 år från exponeringen, bl a leukemi, annan cancer och sköldkörtelproblem men också helt andra tillstånd utan känt samband med strålning. De har stämt kraftverksägaren TEPCO, som de anser borde ha varnat US Navy så att fartyget kunde ha undvikit detta nedfall. Stämningen har initialt avvisats av formella skäl men kan komma att återupptas. En talesman för informationsavdelningen vid US Navy (som alltså inte är formell part i målet) har sagt att stråldoserna var i storleksordningen 25% av den årliga naturlig bakgrunden och  inte kan ha orsakat några strålskador. Det framgår inte huruvida de berörda fick adekvat information och utrustning för att undvika intag av radionuklider vid däckssaneringen.

Vår bedömning: Om de ovan uppgivna stråldoserna är korrekta är de alldeles för låga för att kunna orsaka akuta skador. Det framstår då också som helt osannolikt att denna strålningshändelse skulle ha orsakat cancer. Även om doserna hade varit betydligt högre vore det otroligt med en påvisbar cancerökning redan två år efter exponeringen (man brukar räkna med en minsta latenstid på två år för leukemi och fem år för thyroideacancer hos barn).

Ämnen som kan förebygga strålskador

I november 2013 presenterades ”Lipid-based radiation Countermeasures: Can a Lipid Save Mankind?”vid en kongress angående “Bioactive Lipids in Cancer, Inflammation and Related Diseases” (http//:bioactivelipidsconf.wayne.edu/plenary.php) . Forskargruppen hade undersökt huruvida LPA (lysophosphacidic  acid) och OTP (octadecenyl thiophosphate; en metabolt stabil substans som liknar LPA) verkade skyddande för akut strålskada på kryptceller i magtarmkanalen på möss efter stråldoser mellan 6-12Gy (gammastrålning). Mössen var vild-typ, LPA1-receptor knock-out möss (LPA1 KO) eller LPA2-receptor knock-out möss (LPA2 KO). Den övergripande effekten av aktivering av LPA2-receptorn är försvagning av apoptotisk signalering. Man såg att de båda substanserna verkade skyddande på vild-typ möss samt LPA1 KO möss, men däremot inte på LPA2-receptor KO möss.

En annan studie har tittat på DIM (3,3´-diindolylmethane) med avseende på att förhindra strålskador efter upp till 13Gy helkroppsbestrålning hos möss. DIM bildas när indole-3-carbinol (I3C), som förekommer naturligt i vissa grönsaker exv broccoli, kål och blomkål, hydrolyseras i magsäcken. Forskargruppen testade effekterna av DIM genom att ge upprepade injektioner av DIM till helkroppsbestrålade möss. Gruppen av möss som hade fått DIM hade en högre  andel som  levde vid 30 dagar jämfört med gruppen av möss som inte fick DIM. (www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1308206110)

I en tredje studie; en randomiserad dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie av 30 bröstcancerpatienter undersökte man ämnet curcumin i syfte att reducera graden av stråldermatit i samband med bröstbehandling. Curcumin är en antioxidant samt ett antiinflammatoricum som använts vid behandling av hudåkommor  såsom scabb, acne, sårläkning mm. Curcumin har även visats reducera strålinducerad hudskada hos möss. I den nu genomförda studien påvisades att curcumin reducerade RDS (Radiation Dermatitis Severety) samt att färre patienter hade biverkan i form av vätskande deskvamation (=vätskande sår). Ingen signifikant skillnad kunde dock ses mellan armarna avseende rodnad, smärta eller symtom.

Radiation Research 180, 34-43. DOI: 10.1667/RR3255.1

Vi har även tidigare rapporterat flera gånger (https://sremc-kcrn.org/2012/11/15/sesamol-ytterligare-ett-tankbart-skyddsamne/) om radioprotektiva ämnen och konstaterat att de kan tänkas ha användning i samband med vissa strålbehandlingar av cancerpatienter, och möjligen vid strålningsolyckor för enstaka personer som fått höga doser. Däremot saknar de genomgående relevans i allmänna strålskyddssammanhang, alltså i anslutning till ”normala” stråldoser. Under det kalla kriget diskuterades det också huruvida radioprotektorer skulle kunna ha militär användning för att skydda trupper som kanske utsattes för strålning från taktiska kärnvapen; detta förefaller ha avförts från agendan. En invändning mot radioprotektorer har varit att de i allmänhet måste sättas in före, eller åtminstone omedelbart efter, bestrålningen för att ha effekt. DIM (och kanske även LPA/OTP) tycks ha viss skyddande effekt något längre efter bestrålningen och det har framförts att DIM därmed skulle kunna visa sig ha en bredare användning i samband med strålningsolyckor. Det är dock än så länge oklart hur väl dessa ämnen skulle fungera på människor, och hur lång tid efter en bestrålning de skulle kunna ha en positiv verkan.

Screening av invånare efter Fukushima-olyckan

Efter olyckan i mars 2011 genomfördes screening av invånare (evakuerade samt närboende som trodde sig kunna vara kontaminerade) genom mätning av helkroppskontaminering. Dekontamineringsnivån var satt till 100kcpm (100 000 cpm) (för nivåer mellan 13 och 100 kcpm genomfördes ”avborstning” som kontaminering). Mellan 11-21 mars 2011 screenades 72 660 människor och mellan 12 mars 2011 till 10 februari 2012 screenades sammanlagt 244 281 människor. 110 hade nivåer över 100 kcpm och 901 hade kontamineringsnivåer mellan 13 och 100 kcpm. Sammantaget drog författarna slutsatsen att det inte fanns belägg för externa kontamineringsnivåer som torde påverka invånarnas hälsa. Kondo et al, Health Physics.

http://journals.lww.com/health-physics/Abstract/2013/07000/Screening_of_Residents_Following_the_Tokyo.3.aspx