Fortsatt uppföljning av estniska Tjernobyl-”uppstädare”

De personer som efter Tjernobylolyckan kallades in för att röja och dekontaminera (tidigare kallade ”liquidators”) utsattes för ganska höga stråldoser. Bland annat ingick en estnisk grupp, visserligen rätt liten (4810 personer studeras) men cancerregister och liknande är goda och det allmänna hälsoläget i Estland är gott och har inte försämrats på det sätt som skedde i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning. I en uppföljning av kohorten 26 år efter olyckan har man fortfarande inte kunnat belägga några hälsoeffekter som kan kopplas till strålning: standardiserad incidenskvot för cancer 1,06 (c.i. 0,93-1,2 med 232 fall), standardiserad mortalitetskvot för alla dödsorsaker 1,02 (0,96-1,08 med 1018 dödsfall).  Gruppen har dock haft och har fortfarande en signifikant förhöjd suicidrisk.