Datortomografi och risker i en pediatrisk population

I artikeln ”Doctor, is a CT scan safe for my child?” diskuterar författaren resultaten från den senaste stora epidemiologiska studien av risker med datortomografiundersökningar av Miglioretti et al. Författaren utgår från Migliorettis studies tre huvudfynd och lägger tonvikten på diskussionen på det sista av dessa dvs uppskattning av livtidsrisken för cancer. Ju yngre patienten är och ju högre stråldosen är, desto större är den ökade risken för cancer. Det är dock svårt för en förälder att kalkylera med stokastiska risker och frågan huruvida den enskilda individen kommer att utveckla cancer pga av en CT-undersökning är omöjlig att besvara. Slutligen påpekar även författaren att vi idag har en hög grundläggande risk för cancer (uppskattat av ca 1 av 3 kommer att utveckla cancer under sin livstid) vilket måste ställas i relation till den lilla ökning av risk som en CT-undersökning bidrar med. Genomförda epidemiologiska studier tar heller inte hänsyn till omgivningsfaktorer och biologiska faktorer som påverkar en individs livstidsrisk för cancer. Sammanfattningsvis bör man, enligt artikelförfattaren, kunna motivera varje enskild CT-undersökning som utförs och att den utförs på ett så säkert sätt som möjligt.

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=goske+AND+bjr