Översikt över principer och användning av biodosimetri

I februari 2014 publicerades en reviewartikel över biodosimetri där författarna fokuserar på lämpliga biodosimetriska metoder (för extern exponering) vid tre olika scenarior: storskaliga olyckor, småskaliga olyckor samt strålexponering där fokus ligger på långtidseffekter av strålning. Artikeln diskuterar även för- och nackdelar vid biologiskt respektive fysikaliskt baserad biodosimetri och i vilka situationer respektive metod skulle vara mest användbar. Författarna konkluderar slutligen att vid storskaliga olyckor är fysikaliskt baserad biodosimetri ffa användbar i den mycket tidiga fasen av olyckan där triagering genomförs, medan biologiskt baserad biodosimetri fungerar bäst för att senare vägleda behandlingsinsatser.

(http://link.springer.com.proxy.kib.ki.se/article/10.1007%2Fs00411-014-0522-0/fulltext.html)