Trender vid CT-undersökningar i Katalonien – resultat från EPI-CT-studien

Vi har tidigare rapporterat om EPI-CT-studien, en multinationell kohortstudie av mer än 1 miljon individer som genomgår datortomografi (CT) före 21 års ålder och som syftar till att epidemiologiskt kartlägga huruvida dessa individer senare i livet har ökad risk för cancer (pga stråldosen från undersökningen). I en nyligen publicerad substudie, beskriver Bosch de Basea et al, användningen av CT-undersökningar för patienter som är inkluderade i EPI-CT-studien i Katalonien, Spanien, en region med knappt 1,6 miljoner individer under 21 års ålder år 2013. Data har inhämtats från och med att digital registrering av bilder implementerats, mellan 1991-2010, och fram till 2013. Åtta sjukhus deltog i undersökningen och sju av dessa hade infört ett digitaliserat bildsystem år 2004. CT-undersökningarna kategoriserades på basen av undersökt kroppsdel och vid vissa analyser delades individerna in i ålderskategorier (<1, 1-<5, 5-<10, 10-<20, 20-<21 års ålder).

Mellan 1991 och 2013 utfördes  131 655 CT-undersökningar (58% på pojkar, 42% på flickor) och det absoluta antalet CT-undersökningar ökade årligen med 4,5%(95%CI 2,0-7,2%) mellan 1991 och 2013. Eftersom populationen som besökte sjukhusen också ökade, ändrades ”raten” (8,3 till 9.4 per 1000 invånare) endast marginellt. Medianålder var 12,1 år för manliga patienter och 11,6 år för kvinnliga. 9,2% av individerna genomgick den första CT:n före 1 års ålder. Mer än 30% av alla CT-undersökningar utfördes i åldersgruppen 15-<20 år. 70,5% av individerna genomgick endast en CT-undersökning. Dock kunde man se att antalet CT-undersökningar för en individ under ett år syntes öka under studieperioden. Detta var mest uttalat hos individer som genomgick mer än tre CT-undersökningar; 2013 genomgick 5,1% av individerna >3 CT jämfört med 1,2% år 1991. Det vanligaste området som undersöktes var CT av huvud-hals-regionen (60,7%) följt av thorax (18,2%) och buk/bäckenregionen (10,6%).

Författarna gör den sammantagna bedömningen att den gradvisa ökningen kan ha flera orsaker såsom ökad tillgänglighet till CT-apparater, en ökning i populationen som handläggs av de deltagande sjukhusen, en ökning i antalet CT-undersökningar per patient samt nya indikationer för CT-undersökning.

Vi bedömer detta som en intressant beskrivande studie över CT-användningen för barn och unga vuxna i en region i Spanien, där man ser en ökning av antalet undersökningar under studieperioden. Frågan är hur användningen av CT-undersökningar kommer att fortsätta utvecklas i och med att nya imagingmetoder tas fram samtidigt som de eventuella riskerna med ”onödiga” CT-undersökningar kartläggs.