Har njursvikt en roll i strålningsinducerad hjärt-kärlsjukdom?

Njursvikt som orsak till ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdomar efter strålning?

Helkroppsbestrålade patienter har en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom med dödlig utgång. I uppföljningsmaterial från atombomberna i Japan har man även sett att stråldos är associerad med ökad dödlighet i hypertensiv hjärtsjukdom med ökning i systoliskt och diastoliskt blodtryck. Studier av helkroppsbestrålade patienter (som överlevt sin grundsjukdom) har dessutom visat ett linjärt samband mellan biologiskt effektiv dos (BED) och risk för njursvikt. Eftersom hjärtkärl-sjukdom och njursvikt är nära sammankopplade kan dessa fynd tyda på att den ökade dödligheten i kardiovaskulär sjukdom hos helkroppsbestrålade patienter delvis kan vara medierat genom njurskada. En nyligen publicerad artikel (Adams et al) på överlevare efter atombomben konfirmerar att den ökade risken att dö i hjärtkärlsjukdom delvis kan ha njurskada som bakomliggande mekanism.

http://www.rrjournal.org/doi/pdf/10.1667/RR2746.1